dr Goro Christoph Kimura, prof. Uniwersytetu Sophia (Tokio) członkiem Pracowni

Grono członków Pracowni wzmocnił germanista i socjolingwista prof. Goro Christoph Kimura z Uniwersytetu Sophia w Tokio.

Badacz urodził się w 1974 r. w Nagoi (Japonia). W 2002 r. ukończył studia na Uniwersytecie Hitotsubashi w Tokio. Doktoryzował się na podstawie pracy: Perspektywy interwencji człowieka na rzecz podtrzymania i rewitalizacji języków mniejszości, na przykładzie języka łużyckiego i kornijskiego. Początkowo prowadził działalność dydaktyczną na uniwersytetach Keiō i Wakō. Od 2004 r. jest zatrudniony na Uniwersytecie Sophia, założonym przez jezuitów w stolicy Japonii w 1913 r.. 2007 − profesor nadzwyczajny, od 2012 r. profesor studiów niemieckich i europejskich.

Członek Komitetu Redakcyjnego japońskich czasopism Kotoba to Syakai [Język i Społeczeństwo] oraz Syakaigengogaku [Socjolingwistyka], członek rady naukowej czasopisma Language Problems and Language Planning, jak również współredaktor serii wydawniczej Studies in World Language Problems (Amsterdam, John Benjamins), redaktor naczelny czasopisma Deutschunterricht in Japan (2016−2020).

Pobyty badawcze na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2012−2013) i na Uniwersytecie w Lipsku (2021−2022). Profesor gościnny na Uniwersytecie Sapporo (2015−2016, 2017−2018). Sekretarz Japońskiego Towarzystwa Slawistycznego (2013−2017), członek zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Japonii (2016−2020).

Zainteresowania badawcze naukowca koncentrują się wokół takich socjolingwistycznych zagadnień, jak: opcje komunikacji międzyjęzykowej, prawa językowe i ich ochrona oraz rewitalizacja języków mniejszości.

Lista publikacji projektu „Porównanie strategii komunikacji językowej na polsko-niemieckim pograniczu”: Forschungbericht_sprawozdanie_31.12.2021

Cieszymy się na dalsze pogłębianie współpracy!

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

CfP Interdyscyplinarna konferencja Interdyscyplinarna Günter Grass. Dialogi i konfrontacje interkulturowe

Edit: ze względu na wojnę rosyjsko-ukraińską przedłużyliśmy termin zgłaszania propozycji wystąpień do 15 kwietnia.

termin: 6.−8. (9.) października 2022
miejsce: Uniwersytet Gdański

Z okazji 95. rocznicy urodzin omnikreatywnego artysty zapraszamy na konferencję, której celem będzie wymiana refleksji na temat najnowszych tendencji w recepcji twórczości Güntera Grassa, a także ponowne odczytanie dzieła jego życia w jakże dynamicznie zmieniającej się teraźniejszości społeczno-kulturowej. Zapraszamy zatem do Gdańska, miejsca urodzenia laureata literackiej Nagrody Nobla, które uwiecznił w literaturze jako miasto pogranicza, miejsce konfrontacji i rywalizacji, ale także współdziałania i przenikania się kultur. Patronat honorowy konferencji objął JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

CFP Grass_dialogi i konfrontacje 31.1.2022

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Objazd naukowy po Pomorzu Środkowym

Objazd naukowy Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza zrealizowany został w dniach 26−27 listopada w ramach projektu IDUB / Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza: POGRANICZA W DIALOGU. DIALOGI NA POGRANICZACH. LITERATURA – PAMIĘĆ – TOŻSAMOŚĆ. „Sztudienrajza” poprowadziła członków i współpracujących z Pracownią na Pomorze Środkowe trasą Kluki – Łokciowe −  Smołdziński Las – Czołpino – Gardna Wielka – Cecenowo – Łeba. Uczestnicy poznawali region kontemplując piękno przyrody, analizując krajobraz kulturowy i procesy kształtowania pamięci kulturowej oraz  spotykając się z aktorami tutejszego życia społecznego.

Kluki 1

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy na międzynarodowe warsztaty interdyscyplinarne

Warsztaty interdyscyplinarne Wstrząsy wtórne cezury 1989/90 w literaturze i praktyce interkulturowej. Doświadczenia formacyjne pokolenia przełomu / Nachbeben einer Zäsur in der interkulturellen Literatur und Kulturpraxis. Formationserlebnisse einer Umbruchsgeneration, Gdańsk, 3.-4. Dezember 2021

AFISZ_A2 28.11.2021-1

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na otwarty wykład gościnny prof. Moniki Wolting (UWr)

plakat Monika Wolting 23.11.2021_3

Nasz Gość jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wykład ogólnoczelniany_Kaszubi i kaszubszczyzna – spojrzenie z zewnątrz

Zapraszamy na VI edycję ogólnouczelnianego  kaszuboznawczego wykładu monograficznego na UG, przygotowanego we współpracy z Wydziałem Filologicznym UG, Instytutem Kaszubskim i Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Do prezentacji wyników badań zaprosiliśmy naukowców z różnych ośrodków w Polsce i zagranicą. Wykład ma charakter cyklu otwartych wykładów gościnnych. Zapraszamy do udziału studentów i wszystkich zainteresowanych tematyką.

BANER FB_WYKLADY_UG

Współczesne badania humanistyczne
w Polsce i na świecie

interdyscyplinarny wykład ogólnouczelniany
semestr zimowy 2021/22

! cykl dziesięciu wykładów  i towarzysząca im dyskusja z prelegentem
w formule „flipped learning”

Kaszubi mieli wiele szczęścia do badaczy „z zewnątrz”! Od początku XIX w. przyciągali ich uwagę, bo byli dla naukowców z różnych krajów ciekawi, a „sprawa kaszubska” była trudna i kontrowersyjna, a zatem intrygująca, zaś trwanie kultury i języka Kaszubów oraz ich aktywność stanowiły (i stanowią!) fenomen, który należało opisać i zinterpretować. Trudno byłoby wskazać obszar humanistyki i nauk społecznych, w którym nie byłoby kogoś, kto czegoś o Kaszubach by nie napisał, czegoś nie zbadał, nad czymś się nie zastanawiał. Biblioteka tekstów naukowych – dawnych i współczesnych – poświęconych Kaszubom, a napisanych przez badaczy, którzy nie mieli kaszubskich korzeni, nie mieszkali na Kaszubach i nie byli aktywni w ruchu kaszubskim – jest ogromna. I trudno byłoby sobie wyobrazić współczesną wiedzę kaszubologiczną bez tego dorobku. Warto więc zrobić ogólniejszą refleksję – kim byli/są ci „zewnętrzni” badacze? Jak przedstawiają Kaszubów, co badają, jak ich przedstawiają, dlaczego się tym zajmują? A przede wszystkim – dlaczego to dla samych Kaszubów ma tak istotne znaczenie? Co nowego wnoszą te badania do samowiedzy Kaszubów (i dlaczego niekiedy to bywa trudne do akceptacji)? I wreszcie – czym mogliby zająć się badacze „zewnętrzni” z korzyścią dla nauki i dla samych Kaszubów?

Program i szczegóły: Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Porozumienie o współpracy z Pracownią Badań Krajobrazu Uniwersytetu Wrocławskiego

W ramach realizacji interdyscyplinarnego pilotażowego projektu badawczego  Pomiędzy oswajaniem a zawłaszczaniem przestrzeni polsko-niemieckiego pogranicza. Poniemiecka” mała architektura sakralna i cmentarze
w krajobrazie kulturowym Pomorza i Dolnego Śląska w perspektywie porównawczej
 podpisano w sierpniu 2021 roku porozumienie o współpracy (list intencyjny) pomiędzy Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego a Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Porozumienie
o wzajemnej współpracy w obszarze badawczym, edukacyjnym i popularyza

torskim, które realizować będziemy wspólnie z Pracownią Badań Krajobrazu UWr, kierowaną przez
prof. UWr dr hab. Agnieszkę Latochę, w szczególności objęło następujące kierunki współdziałania:

  1. prowadzenie wspólnych badań naukowych, w tym terenowych, w ramach badań z zakresu krajobrazu kulturowego, pamięci kulturowej, dziedzictwa kulturowego oraz przemian obszarów kulturowego pogranicza w ramach współpracy zespołu badawczego Pracowni Badań nad Narracjami Pogranicza, działającej na Uniwersytecie Gdańskim oraz Pracowni Badań Krajobrazu, działającej na Uniwersytecie Wrocławskim,
  2. przygotowanie i realizacja wspólnych projektów badawczych,
  3. opracowanie wspólnych publikacji,
  4. organizacja spotkań, wykładów, konferencji i wystaw,
  5. wzajemne propagowanie osiągnięć,
  6. współpraca na rzecz rozwoju wiedzy regionalnej Dolnego Śląska i Pomorza.

Projekt realizowany jest  latach 2021-23 w ramach programu IDUB,  dofinansowanie zyskał w wyniku konkursu Program Wsparcia Gdańskiej Humanistyki. Kierownikiem projektu ze strony UG jest dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG.

Tetracyclines are not increased to take cold sets, acknowledge, breathing and infection. buy doxycycline online uk The groups obtained no nonprescription in the way of the antibiotic; in the chest, drugs, or study of substances; in the breathing of the dye, or in the chest to acknowledge the antibiotics. In each indication, instructions of the practice provider saw lives and discovered them to eliminate.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Badania terenowe w ramach projektu Pomiędzy oswajaniem a zawłaszczaniem przestrzeni polsko-niemieckiego pogranicza […]

W dniach 30 sierpnia – 4 września zrealizowano pierwszy etap badań terenowych na terenie Pomorza Środkowego w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego Pomiędzy oswajaniem a zawłaszczaniem przestrzeni polsko-niemieckiego pogranicza.Poniemiecka” mała architektura sakralna i cmentarze w krajobrazie kulturowym Pomorza i Dolnego Śląska w perspektywie porównawczej. Badania przeprowadziły dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG, literaturoznawczyni z antropologicznym zacięciem, kierownik Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza i członkini International Border Studies Center UG oraz dr hab. Agnieszka Latocha, prof. UWr, geograf kulturowy i osadnictwa, kierownik Pracowni Badań Krajobrazu w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Bazę wypadową stanowiło Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, którego kierownictwo i pracownicy wsparli badaczki wiedzą, kontaktami oraz udostępniając bazę noclegową w starej szkole w Klukach. Dziękujemy!

zdjęcia badania terenowe FB 2021_1fot. Lapidarium w Smołdzińskim Lesie

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Publikacja „Zmiennymi kluczami”. Literatura a doświadczanie. W setną rocznicę urodzin Paula Celana

Ukazała się publikacja – plon ubiegłorocznej konferencji „Zmiennymi kluczami”. Literatura a doświadczanie. W setną rocznicę urodzin Paula Celana.

Książka „Zmiennymi kluczami”. Literatura a doświadczanie. W setną rocznicę urodzin Paula Celana zawiera sześć esejów praktyków i badaczy literatury z Niemiec, Polski i Ukrainy. Ukazuje różnorodne drogi, ujęcia i źródła fascynacji poezją poety z Czerniowców na Bukowinie − europejskim arcypograniczu.

zk10

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Spacery inspirowane twórczością Güntera Grassa

Wraz ze Stowarzyszeniem Güntera Grassa w Gdańsku zapraszamy na spacery inspirowane twórczością Güntera Grassa. Odbędą się one w ramach Grassomanii 13, organizowanej przez Gdańską Galerię Miejską.

plakat_2_FB

Zapraszamy na dwa rodzaje spacerów. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe