Publikacje

Monografia

2016

Lemańczyk Magdalena: Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim, WarszawaWyd. Instytut Studiów Politycznych PAN,  ss. 417.

Redakcja

2018

O Gdańsku literackim 1945-2015. Archeologie miejsca, palimpsesty historii, red. Janusz Mosakowski m.in. Gdańsk: słowo/obraz/terytoria.

2017

Günter Grass – Odpominania / Entinnerungen. W 90. rocznicę urodzin / Zum 90. Geburtstagsjubiläum, red. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Gdańsk: Instytut Kaszubski, ss. 288.

Grass a Kaszuby/i. Grass a Kaszëbë/Kaszëbi. Grass and Kashubia/NS, red. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk / Marta Wróblewska. Gdańsk: Gdańska Galeria Miejska, ss. 112 (katalog wystawy).

2016

Frank Meisler: An der Weichsel gegen Osten. Mein Leben zwischen Danzig, London und Jaffa.  hrsg. v. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk  (und mit Nachwort versehen) und Uwe Neumärker. Berlin: Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, ss. 244.

Re-wizje regionalne : współczesne problemy dziedzictwa kulturowego, red. i przedmowa Magdalena Sacha, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

2015

Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultury. Edycja II, red. Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk: Instytut Kaszubski, 2015.

2014

Frank Meisler, Zaułkami pamięci. Gdańsk – Londyn – Jaffa, tłum. Agata Teperek i Andrzej Szewczyk, oprac. i posłowie Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Gdańsk: Instytut Kaszubski  (=Stegnami pomorskiego pogranicza), 344 S.

2013

W cieniu morza czasu. Obrazy literackie Kaszub i Gdańska, wybór i oprac. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 144 S.

Przywracając pamięć…, oprac. i red. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Bytów / Gdańsk: Instytut Kaszubski, 86 S. / 2. wyd, popr. i zaktual..: 95 S.

Artykuły, rozdziały książek, publikacje online

2018

Mosakowski Janusz: O innych źródłach inspiracji Franciszka Fenikowskiego, [w:] O Gdańsku literackim 1945-2015. Archeologie miejsca, palimpsesty historii, red. Janusz Mosakowski m.in. Gdańsk: słowo/obraz/terytoria, s. 47–58.

2017

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Kilka refleksji o dynamice i porządku dyskursu pamięcioznawczego. „Studia Kulturoznawcze” 1 (11), 2017, Poznań 2017, 13-41 https://issuu.com/kulturoznawstwo/docs/sk1_11_2017.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Powieść kryminalna jako przestrzeń polsko-niemieckich obrachunków z przeszłością? Magdaleny Parys „Magik”, “Przegląd Zachodni” 1/2017, s. 149-164  [A Crime Story as a Space of the Polish-German-German Reckoning with the Past? Magdalena Parys’ „Magik” („The Magician”)].

Mosakowski Janusz: O literackich kreacjach architektury Gdańska w latach 1945–1965, [w:] Literatura a architektura, red. Joanna Godlewicz–Adamiec, Tomasz Szybisty, Kraków–Warszawa: Ibidius, s. 391–404.

Mosakowski Janusz: Historyk jako literat – uwag kilka o gdańskiej beletrystyc historycznej Zenona Gołaszewskiego, [w:] Regionalizm literacki – historia i pamięć, red. Z. Chojnowski, E. Rybicka, Kraków: Universitas, s. 603–617.

Mosakowski Janusz: Słów kilka o szacie graficznej „Legend” Andrzeja Niemojewskiego [w:] Literatura a malarstwo, red. Joanna Godlewicz–Adamiec, Piotr Kociumbas, Tomasz Szybisty, Kraków–Warszawa: Ibidius, s. 121–132.

2016

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Adligkeit‘ in fiktionalen Welten kodiert. Eduard von Keyserlings „Harmonie“ und „Abendliche Häuser“,  „Historische Zeitschrift“, Beiheft 69: Projektionsflächen von Adel, hrsg. v. Silke Marburg, Sophia von Kuenheim. Berlin/Boston: Walter de Gruyter  2016, 67-86.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Literatura pogranicza jako reprezentacja i medium pamięci. Teksty autobiograficzne o doświadczeniu Pomorza w perspektywie porównawczej (propozycje ujęcia), [w:] Kulturowe konteksty Pomorzan. XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. Cezary Obracht-Prondzyński, Słupsk/Gdańsk: Muzeum Pomorza Środkowego i Instytut Kaszubski, 2016. 40-51.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Menschen – Orte – Geschichte. Der Blick aus Danzig. Nachwort, in: Frank Meisler: An der Weichsel gegen Osten. Mein Leben zwischen Danzig, London und Jaffa, hrsg. v. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk und Uwe Neumärker Berlin: Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, 2006. 190-205,

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Parys-Berlin, czyli oswojona niemiecka obcość w powieściach Tunel i Magik Magdaleny Parys, [w:] Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku, red. Stephan Wolting, Monika Wolting. Kraków: Universitas 2016. 297-311.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Patrząc z ukosa? Günter Grass a kaszubszczyzna – refleksji kilka, [w:] Kaszubi – Pomorze – Gdańsk. W kręgu pytań o kulturę, historię i tożsamość. Księga Jubileuszowa Profesora Józefa Borzyszkowskiego z okazji 70. rocznicy urodzin, red. Cezary Obracht-Prondzyński, Tomasz Rembalski, Krzysztof Lewalski,
UG, Gdańsk: Instytut Kaszubski /  Wydawnictwo UG, 2016, 627-645.

Lemańczyk Magdalena: Relacje kaszubsko-niemieckie na Pomorzu po 1945 r., [w: ] „Acta Cassubiana”, t. XVIII, Gdańsk: Instytut Kaszubski, 150-167.

Lemańczyk Magdalena: Patriotyzm a stereotypy narodowe. Przypadek liderów mniejszości niemieckiej w Polsce północnej, [w: ] Kulturowe analizy patriotyzmu, Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński (red.), Gdańsk: WN Katedra, 447-467.

Mosakowski Janusz: Konrad Leczkow w sieci Pomorzan, [w:] Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan. XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk/Słupsk: Instytut Kaszubski i Muzeum Pomorza Środkowego, 279-302.

Sacha Magdalena: Agent maszyn do szycia i trybun ludowy. Antoni Abraham jako „miejsce pamięci” Kaszubów, [w:] Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan. XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. Cezary Obracht-Prondzyński, wyd: Instytut Kaszubski i Muzeum Pomorza Środkowego, Gdańsk/Słupsk: Instytut Kaszubski i Muzeum Pomorza Środkowego, 303-313.

Sacha Magdalena: Fantomowe dziedzictwo? Różnice w muzealnej prezentacji dziedzictwa niemieckiego Wschodu oraz polskich Kresów – próba diagnozy. „Rocznik Antropologii Historii”, 2016, rok VI, (9), 17-42.

Sacha Magdalena: Kortau i Kortowo. „Czyściec” i kampus – narracje ‚nie-pamięci’, „nie-miejsca’ w przestrzeni. „Przegląd Zachodni” 2016, nr 2, 211-230.

Söhner Felicitas: Zbrodnie nazistowskiej psychiatrii w pamięci polsko-niemieckiego pogranicza, [w:] Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan. XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk/Słupsk: Instytut Kaszubski i Muzeum Pomorza Środkowego 2016, 103-117.

Söhner Felicitas:  Nach der „Aktion T4“: „Regionalisierte Euthanasie“ in der Heil- und Pflegeanstalt Günzburg, in: Der Nervenarzt (mit M. v. Cranach / H. Fangerau/ Th. Becker)

Söhner Felicitas:  Psychiatry at the Heil- und Pflegeanstalt Günzburg 1939 – 1945: The role of Ludwig Trieb, head of hospital administration during and after World War II, in: Neurology, Psychiatry and Brain Research, Elsevier. (mit Th. Becker  / H. Fangerau).

Söhner Felicitas:  Das Laboratorium der I.G. Farben an der Heil- und Pflegeanstalt Günzburg – Epilepsieforschung im Nationalsozialistischen Deutschland, in: Medizinhistorisches Journal, Franz Steiner,  223–248 (mit J. Winckelmann  / Th. Becker).

Söhner Felicitas: Familiäre psychiatrische Versorgung an der Schwelle vom langen 19. Jahrhunderts zur Moderne, in: Schmiedebach, Heinz-Peter (Hg.), Entgrenzungen des Wahnsinns. Psychopathie und Psychopathologisierung in urbanen und provinziellen öffentlichen Räumen um 1900, Schriften des Historischen Kollegs, de Gruyter Oldenbourg, München, 95–129.

Szymańska Eliza: Die Erfahrung der Liminalität in Aleksandra Tobors Roman Sitzen vier Polen im Auto. Teutonische Abenteuer. [w:] „GERMANICA WRATISLAVIENSIA” Nr. 141. Wrocław, 123-134.

Szymańska Eliza: Unsere Klasse von Tadeusz Słobodzianek und der Vergangenheitsbewältigungsdiskurs. Die Bühnenrezeption des Dramas in Polen und in Deutschland. [w:] Michał Jamiołkowski, Nina Oborska, Krzysztof Tkaczyk (red.): Theater als Begegnungsort. Warszawa 2016, 151-173.

Szymańska Eliza: Die Erfahrung der Migration – Literatur als Heimat von Paulina Schulz aus interkultureller Perspektive. In: „Polilog. Studia Neofilologiczne“ Nr. 6. Słupsk, 179-186.

Szymańska Eliza: Teatr jako przestrzeń pamięci – na przykładzie wybranych inscenizacji Teatru Wybrzeże w Gdańsku. [w:] Cezary Obracht-Prondzyński (red.), Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan. Słupsk-Gdańsk, 322-332.

2015

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: (Re)konstrukcje gdańskich modi co-vivendi w tekstach autorów pochodzenia żydowskiego. Motyw bramy/drzwi, [w:]: Miasto jako wspólny pokój: gdańskie modi co-vivendi, red. Maria Mendel. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe / Instytut Kultury Miejskiej, 276-296.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Die Abwesenheit des Anwesenden. Das Bild Danzigs in Alfred Döblins „Reise in Polen“ versus in der Autobiographik von Danziger Autoren jüdischer Herkunft, w: Interkulturalität im Werk Alfred Döblin. 19. Internationales Alfred-Döblin-Kolloquium Warschau 2013. Hrsg. v. Marion Brandt u. Grażyna Kwiecińska. Bern [et al.]: Peter Lang, 67-90.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Odszedł Günter Grass (1927-2015). Wokół kaszubskich peregrynacji zaangażowanego artysty, „Acta Cassubiana” 2015 (XVII), 433-442.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Pomorska kultura pamięci, [w:] Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultury. Edycja II, red. Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk: Instytut Kaszubski, 19-32 (z Cezarym Obracht-Prondzyńskim).

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Kalejdoskop pomorskiej pamięci, [w:] Polska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultury. Edycja II, red. Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk: Instytut Kaszubski, 95-103.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Żydowskie topografie pamięci miast pomorskiego pogranicza, [w:] Kalinowski Daniel (red.), Wielkie Pomorze. Wierzenia i religie, Gdańsk – Słupsk: Instytut Kaszubski i Akademia Pomorska w Słupsku 2015, 326-347.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Dlaczego właściwie nie znasz języka polskiego? Wielojęzyczność Gdańska jako figura pamięci w autobiografiach autorów pochodzenia żydowskiego, [w:] Małgorzata Klinkosz, Aneta Lica, Zenon Lica (red.): Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, t. 2, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego / Instytut Kaszubski w Gdańsku, 2015, 363-379.

Söhner Felicitas: Toleranz, Erinnerungskultur und innerer Einigungsprozess – zu den Gödelitzer Biographiegesprächen, in: BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen, 2/2013, Hagen, 249–257

Söhner Felicitas: Leben als Migrant in Deutschland – das Gödelitzer Modell zum Abbau von Vorurteilen, in: Warakomska, Anna / Öztürk, Mehmet (Hg.), Man hat Arbeitskräfte gerufen, … es kamen Schriftsteller. Migranten und ihre Literaturen, Peter Lang, Frankfurt. 207–219.

Söhner Felicitas: Der Blick über die Grenzen: Internationale Entwicklungen im Vorfeld Psychiatrie-Enquete, in: Armbruster, Jürgen / Dieterich, Anja / Hahn, Daphne / Ratzke, Katharina (Hg.) Blick zurück nach vorn – 40 Jahre Psychiatrie Enquete, Psychiatrie, Köln. 122–138 (mit H. Fangerau i Th. Becker).

Szymańska Eliza: Transkulturalität in Henryk Baranowskis Autobiographie In Richtung desProspero. [w:] Bernd Neumann, Andrzej Talarczyk (red.): „Nicht von hierund doch nicht fremd“. Autobiographisches Schreiben über die Herkunft auseinem anderen Land. Ein polnisch-deutsch-norwegisches Symposium. Aachen2015, 169-181.

2014

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Christian Graf von Krockow. Pierwca i tłumacz specyfiki pomorskiej małej ojczyzny, w: Kaszubskie Jeruzalem. O dziejach i współczesności gminy Główczyce oraz tożsamości jej mieszkańców, red. Józef Borzyszkowski. Gdańsk: Instytut Kaszubski 2014, 119-140.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Abgebrochene intergenerationale Transmission? Die Mehrsprachigkeit der Freien Stadt Danzig in der Autobiographik von Autoren jüdischer Herkunft. In: Studia Germanica Gedanensia Bild – Reflexion – Dialog. Interkulturelle Perspektiven in der Literatur und im Theater. Bd. 31, hrsg. v.  Miłosława Borzyszkowska, Eliza Szymańska u. Anastasia Telaak, Gdańsk, 41-51.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Posłowie. Tory życia, w: Frank Meisler, Zaułkami pamięci. Gdańsk – Londyn – Jaffa. Tłum. Agata Teperek i Andrzej Szewczyk, oprac. i posłowie Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Gdańsk: Instytut Kaszubski, 329-344.

Mosakowski Janusz, Licentia poetica ad usum… Konrad Leczkow w Jaszczurkowcach Józefa Wójcickiego, [w:] Szekspir, Słowacki i gdańskie okolice, red. M. Horodecka, B. Oleksowicz,  Gdańsk 2014, s. 267-281.

Sacha Magdalena: Jak z Angielki zrobić dobrą Niemkę? Przestrzenie kobiecej Inności na przykładzie prozy Elizabeth von Arnim, „Studia Germanica Gedanensia” 2014, 30, 111-121.

Sacha Magdalena: Z biegiem Piaśnicy. Miejsca pamięci wokół „granicy fantomowej” na Północnych Kaszubach, „Przegląd Zachodni”, 3 (352), 169-183.

Söhner Felicitas: Der Umbruch von 1989 – eine Betrachtung semantischer Diskurse und historischer Verantwortung, in: Gehler M. / Brait A., Grenzöffnung 1989: Innen- und Außenperspektiven und die Folgen für Österreich, Böhlau, Wien, 329 – 344.

Söhner Felicitas: Transformation der Grenzen Europas und ihrer Ergänzungsräume, Rezension zu Marung, Steffi, 2013, Die wandernde Grenze. Die EU, Polen und der Wandel politischer Räume 1990-2010, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, in: Polish Studies Interdisciplinary, pol-int.net, Europa-Universität, Frankfurt a.O. (https://www.pol-int.org/de/publikationen/die-wandernde-grenze-die-eu-polen-und-der-wandel#r396 (15.05.2014).

Szymańska Eliza: Die Aufführung von Der Stein Marius von Mayenburgs im Wybrzeże – Theater (Gdańsk) als Beitrag zur Diskussion über das deutsch-polnische Verhältnis. [w:] Andreas Englhart, Artur Pełka (red.): Junge Stücke. Theatertexte junger Autorinnen und Autoren im Gegenwartstheater. Transcript Verlag. Bielefeld 2014, 353-362.

2013

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Jüdische Spuren in der Kaschubei. Ein Reisehandbuch zum kollektiven Gedächtnis im historischen deutsch-polnischen Grenzraum, in: Das war mal unsere Heimat…. Jüdische Geschichte im preussischen Osten. Begleitband zur Internationalen Tagung am 2. und 3. November 2011 in Berlin, hrsg. v. Uwe Neumärker und Andreas Kossert, Berlin: Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung und Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, 38-46 (mit Christian Pletzing).

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Z przeszłości bytowskich Żydów, w: Przywracając pamięć… O żydowskich mieszkańcach Ziemi Bytowskiej, red. tejże, Bytów – Gdańsk: Kurier Bytowski, 46-56 / 2. wyd. popr. i zaktual.: 69-85.

Mosakowski Janusz: Zmiany w słownictwie mieszkańców powiatu grudziądzkiego, [w:] Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. LIX, Łódź 2013, 143-163.

Sacha Magdalena: Będomin i Bendomin. Polska i niemiecka opowieść o miejscu pamięci, [w:] Nuta wolności w pismach i działalności Józefa Wybickiego, red. Irena Kadulska, Piotr Kąkol i Józef Arno Włodarski, Gdańsk, 187-207.

Söhner Felicitas: Zum Schreiben von Geschichte – Aufgabe und Ethik historischer Forschung, in: IABLIS Jahrbuch für europäische Prozesse. „Emanzipation. Der Mehrwert der Geschichte“, 12. Jg., Institut für Neuere deutsche und europäische Literatur, Fernuniversität in Hagen. (http://www.iablis.de/iablis_t/2013/soehner13.html).

Szymańska Eliza: Kamień Mariusa von Mayenburga w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku jako przyczynek do dyskusji nad relacjami polsko-niemieckimi. [w:] Małgorzata Leyko, Artur Pełka (red.): Teatr-literatura-media. O polsko-niemieckich oddziaływaniach w sferze kultury po 1989 roku. Łódź 2013, 148-156.

Turska Marta: Übersetzung im Dienste der Macht. Ein Exkurs ins 18. Jahrhundert, in: Lukas Katarzyna, Olszewska Izabela, Turska Marta (Hgg.): Translation im Spannungsfeld der cultural turns. Frankfurt am Main (et al.): Peter Lang 2013, 155-166 (=Studien zur Germanistik, Slawistik und Übersetzungskultur).

2012

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Okruchy pamięci. Społeczność żydowska ziemi bytowskiej, w: Losy różne, miejsca wspólne. W krainie wielu: kultur, języków i… smaków, red. Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk-Bytów, 53-79 także http://www.bytow4kultur.pl/index.php?id=21.

Sacha Magdalena: Das Regionalmuseum Krockow / Krokowa im kaschubischen Grenzland, „Inter Finitimos“ 2012, 10, 133-148 [mit Jürgen Martens].

Söhner Felicitas: Extremismus – Überlegungen zu Konzept und Begriff, in: GlobKult –  kulturwissenschaftlich-politisches Magazin, FernUniversität in Hagen, Ausg. 21.06.2012.

W druku/ opracowaniu

Söhner F / Fangerau H / Görgen A (2016) Der Medizinische Diskurs um Kindeswohlverletzung und dessen historische Entwicklung. Stufen der Evidenz, in: Bagattini A / Fangerau H / Fegert J / Tippelt R / Ziegenhain U. Präventive Strategien zur Verhinderung sexuellen Missbrauchs in pädagogischen Einrichtungen. Kindeswohl als kollektives Orientierungsmuster?, Beltz-Juventa, Weinheim. (angen./przyjęte do druku)

Söhner Felicitas: Darstellung und Wahrnehmung des Patienten in medizinischen Aufzeichnungsverfahren – zu psychiatrischen Krankenakten sogenannter „Ostarbeiter“, in: Warakomska, Anna (Hg.), Kulturen und Sprachen der Erinnerung, Konferenzband, 25. – 26.September 2015, Universität Warschau. (angen./przyjęte do druku)

Söhner Felicitas: Der Umbruch von 1989 – eine Betrachtung semantischer Diskurse und historischer Verantwortung (2014) in: Gehler, Michael / Brait, Andrea (Hg.): Grenzöffnung 1989: Innen- und Außenperspektiven und die Folgen für Österreich, Wien/Salzburg.

Hasła w leksykonach

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Kaszubi, w: Gdańska encyklopedia Güntera Grassa, red. Mirosław Ossowski, Marek Jaroszewski, Piotr Lorkowski, Gdańsk 2017, s. 89-90.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Kaszuby, w: Gdańska encyklopedia Güntera Grassa, red. Mirosław Ossowski, Marek Jaroszewski, Piotr Lorkowski, Gdańsk 2017, s. 90.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Recepcja Grassa w ruchu kaszubsko-pomorskim, w: Gdańska encyklopedia Güntera Grassa, red. Mirosław Ossowski, Marek Jaroszewski, Piotr Lorkowski, Gdańsk 2017, s. 169-170.

Mosakowski, Janusz: Beneke, w: Gdańska encyklopedia Güntera Grassa, red. Marek Jaroszewski, Mirosław Ossowski, Piotr Lorkowski. Gdańsk: Oficyna Gdańska, 2017, s. 21–22.

Mosakowski Janusz:  Historie, w: Gdańska encyklopedia Güntera Grassa, red. Marek Jaroszewski, Mirosław Ossowski, Piotr Lorkowski. Gdańsk: Oficyna Gdańska 2017, s. 73.

Mosakowski Janusz: W drodze z Niemiec do Niemiec. Dziennik roku 1990, w: Gdańska encyklopedia Güntera Grassa, red. Marek Jaroszewski, Mirosław Ossowski, Piotr Lorkowski. Gdańsk: Oficyna Gdańska 2017, s. 223.

Mosakowski  Janusz:  Wineta, w: Gdańska encyklopedia Güntera Grassa, red. Marek Jaroszewski, Mirosław Ossowski, Piotr Lorkowski. Gdańsk: Oficyna Gdańska 2017, s. 228–229.

Recenzje

Szymańska Eliza (2016): Daniel Henseler, Renata Makarska (Hg.), Polnische Literatur in Bewegung. Die Exilwelle der 1980er Jahre. transcript Verlag, Bielefeld 2013, S. 363. [w:] „Studia Neofilologiczne”. Częstochowa, 179-183.

Söhner Felicitas (2015) Rezension zu Joanna Smereka: Henrik Steffens. Ein Breslauer Wissenschaftler, Denker und Schriftsteller aus dem hohen Norden, Leipziger Universitätsverlag, 2014, in: Zeitschrift füOstmitteuropa-Forschung, 4/2015, 588 – 589. http://www.herder-rinstitut.de/fileadmin/user_upload/pdf/rezensionen/2015_64_588_589.pdf

Söhner Felicitas (2015) Spannungsfeld Flucht und Vertreibung, Rezension zuMatthias Stickler (Hg.), Jenseits von Aufrechnung und Verdrängung. Neue Forschungen zu Flucht, Vertreibung und Vertriebenenintegration, Franz-Steiner-Verlag, in: Neue Politische Literatur, 2/2014, Peter Lang Verlag, 286 – 287. http://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/npl/59-2014/2/ReviewMonograph971958040 (23.02.2016)

Söhner Felicitas (2015): Gesellschaftlicher Protest und Populismus in Ostmitteleuropa nach 1989, Rezension zu Bingen, Dieter /  Jarosz, Maria / Loew, Peter Oliver, 2012, Legitimation und Protest. Gesellschaftliche Unruhe in Polen, Ostdeutschland und anderen Transformationsländern nach 1989, Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts, Bd. 31, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, in: Inter Finitimos 11 – Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte, 2013/14 fibre Verlag, Osnabrück, 236–241.

Söhner Felicitas (2015): Rezension zu Ewa Palenga-Möllenbeck: Pendelmigration aus Oberschlesien. Lebensgeschichten in einer transnationalen Region Europas, 2014, transcript, Bielefeld, in: Archiv für Sozialgeschichte, 55/2015, ISSN 0066-6506, http://library.fes.de/pdf-files/afs/81629.pdf (20.01.2015)

Söhner Felicitas (2015):  Rezension zu Tomasz Pszczółkowski: Deutsche und polnische Kultur im kulturwissenschaftlichen Vergleich. Eine komparatistische Untersuchung, Warszawa: Instytut Germanistyki UniwersytetuWarszawskiego, 2013, in: Inter Finitimos 11 – Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte, 2013/2014, fibre Verlag, Osnabrück, 245 – 247.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława (2014): Spacerując po mieście polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego… Michał Olszewski, Rafał Żytyniec: Ełk. Spracerownik po niezwykłym mieście, Muzeum Historyczne w Ełku, Ełk 2012, ss 232, „Pomerania” 1 (2014).

Söhner Felicitas (2014): Regionale Geschichtskulturen und Identitätsstiftung in Grenzregionen Ostmitteleuropas, Rezension zu Burkhard Olschowsky (Hg.), 2013, Geteilte Regionen – geteilte Geschichtskulturen? Muster der europäischen Identitätsbildung im  europäischen Vergleich (= Schriften des Bundesinstituts für Kultur und  Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 47), München: Oldenbourg, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung; Jg:3, 3/2014, S. 459 – 461  (http://www.herder-institut.de/fileadmin/user_upload/pdf/rezensionen/2014_63_459_461.pdf (06.10.2014) sowie  Polish Studies Interdisciplinary, pol-int.net, Europa-Universität, Frankfurt a.O., Ausg. vom 07.04.2015 https://www.pol-int.org/de/publikationen/geteilte-regionen-geteilte-geschichtskulturen-muster-der#r2243 (09.04.2015).

Söhner Felicitas (2014): Rezension zu Alexander von Plato / Tomás Vilimek / Piotr Filipkowski / Joanna Wawrzyniak: Opposition als Lebensform. Dissidenz in der DDR, der CSSR und in Polen  (= Das andere Osteuropa. Dissens in Politik und Gesellschaft, Alternativen in der Kultur (1960er-1980er Jahre). Beiträge zu einer vergleichenden Zeitgeschichte, Bd. 2), Berlin: LIT, 2013, in: Polish Studies Interdisciplinary, pol-int.net, Europa-Universität, Frankfurt a.O. (https://www.pol-int.org/de/publikationen/opposition-als-lebensform-dissidenz-der-ddr-der-cssr-und#r1167 (10.12.2014).

Söhner Felicitas (2014): Identität und Migration – zur Lebenswelt polnische Saisonarbeiter in Deutschland, Rezension zu  -Wagner, Mathias / Fialkowska, Kamila / Piechowska, Maria / Lukowski, Wojciech (Hg.), 2013, Deutsches Waschpulver und polnische Wirtschaft. Die Lebenswelt polnischerSaisonarbeiter. Ethnographische Beobachtungen, transcript Verlag, Bielefeld, in:  Polish Studies Interdisciplinary, pol-int.net, Europa-Universität, Frankfurt a.O. (https://www.pol-int.org/de/publikationen/deutsches-waschpulver-und-polnische-wirtschaft-die#r589

Söhner Felicitas (2012): Vertreibungsdiskurs und Erinnerungskultur . Rezension zu Hahn/Hahn: Die Vertreibung im deutschen Erinnern; Fischer: Heimat-Politiker?; Burk / Fehse / Krauss /Spröer /Wolter: Fremde Heimat; Agazzi / Schütz (Hg.): Heimkehr; Lau: Deutschlands historischer Osten; Ther: Die dunkle Seite der Nationalstaaten; Douglas: „Ordnungsgemäße Überführung“, in: Deutschland Archiv 45, Heft 2, W. Bertelsmann Verlag, Hannover, 364–373.

Söhner Felicitas (2012) : Preußisches Ethos und deutsch-polnische Erinnerungskultur (2013). Rezension zu Borzyszkowska-Szewczyk, Pamięć dla przyszłości, Atut, Wrocław, in: Inter Finitimos 10 – Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte, 2012, fibre Verlag, Osnabrück.

Söhner Felicitas (2012): Nationalliteratur und Identitätsbildung . Rezension zu Surynt  / Zybura, Narrative des Nationalen, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, jgo.e-reviews Bd. 2, Heft 3,  Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg.

Recenzje w druku

Söhner Felicitas (2016) Rezension zu Birte Egloff, Barbara Friebertshäuser, Gabrielle Weigand (Hg.): Interkulturelle Momente in Biografien. Spurensuche im Kontext des Deutsch-Französischen Jugendwerks, 2013, Waxmann Verlag, Münster, in: BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen, Fern-Universität.

Söhner Felicitas: Transformation der Grenzen Europas und ihrer Ergänzungsräume (2014): Rezension zu Marung, Steffi, 2013, Die wandernde Grenze. Die EU, Polen und der Wandel politischer Räume 1990-2010, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, in: Polish Studies Interdisciplinary, pol-int.net, Europa-Universität, Frankfurt a.O.

Sprawozdania

Lemańczyk Magdalena: Sprawozdanie z seminarium pt. Pommern – Pomorze. Eine Region neu erzählen k/ Opowiedzieć region na nowo, „Acta Cassubiana”, t. XVIII, Gdańsk 2016, 395-402.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława / Magdalena Sacha: Topografie pamięci pogranicza. Nadrenia i Pomorze jako trylateralne regiony kulturowe, „Przegląd Zachodni”, nr 1, 2016. 217-219

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława / Magdalena Sacha: Sprawozdanie z międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji Topografie pamięci pogranicza / Gedächtnistopographien im Grenzraum, Gdańsk 15-17 maja 2015, [w:] Acta Cassubiana, 2015 (XVII), 367-370; tekst dostępny także jako Relacja z międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji Topografie pamięci pogranicza / Gedächtnistopographien im Grenzraum, Gdańsk 15-17 maja 2015, http://www.narracjepogranicza.eu/?p=905

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Międzynarodowe Warsztaty Letnie. Günter Grass – twórczość i recepcja, Gdańsk 27.6.-1.7.2012,  Acta Cassubiana, t. XIV, Gdańsk 2012, 398-400.

Tłumaczenia

Johannes Trojan, Mój ojciec, kupiec. Opowieści i wspomnienia z dziewiętnastowiecznego Gdańska, przeł. Janusz Mosakowski, wst. opatrzył Peter Oliver Loew, Gdańsk 2017.

Söhner Felicitas: Zbrodnie nazistowskiej psychiatrii w pamięci polsko-niemieckiego pogranicza, [w:] Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan. XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk/Słupsk: Instytut Kaszubski i Muzeum Pomorza Środkowego 2016, 103-117 (tłum. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk).

Grzegorz Rafiński (red): Człowiek pojednania 2013 i 2014 / Mensch der Versöhnung 2013 und 2014, tłum. na jęz. niem. Marta Turska, Łęgowo 2014, 165 ss.

Uwe Rada: Niemen. Historia kulturowa pewnej rzeki, tłum. Magdalena Sacha, Olsztyn: Borussia, 2013.