Tematyka badawcza

  • Tekst kultury (literacki/autobiograficzny/historiograficzny/sztuka wizualna) jako medium pamięci zbiorowej i indywidualnej.
  • Topografie pamięci i postpamięci.
  • Imagologia literacka. Auto- i heterostereotypy na pograniczu polsko-niemieckim.
  • Konstrukcje (i dekonstrukcje) tożsamości w tekstach o /z pogranicza.
  • Konstrukcje swojskości i obcości/inności. Konstrukcje „świadomości pogranicza”.
  • Relacje centrum-peryferia w ujęciu „wspólnot pamięci” z pogranicza.
  • Procesy kształtowania pamięci zbiorowej w odniesieniu do polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego.
  • Dialogiczność pamięci. Tekst kultury jako przestrzeń dialogu różnych narracji o przeszłości.
  • Literatura podróżnicza w odniesieniu do pogranicza polsko-niemieckiego.
  • Turystyka literacko-kulturowa na pograniczu polsko-niemieckim.

Badania prowadzone są także w ujęciu porównawczym, w odniesieniu do poszczególnych grup kulturowo-społecznych w obrębie społeczności wypędzonychz pogranicza (m.in. potomków pruskiej szlachty, niemieckich Żydów/żydowskich Niemców), a także autochtonicznej ludności (m.in. Kaszubów) oraz przybyłych po 1945. Realizowane są także badania porównawcze z innymi pograniczami kulturowymi, np. Nadrenia czy dawne Prusy Wschodnie.