O Pracowni

Powstanie Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Polsko-Niemieckiego Pogranicza Kulturowego przy Instytucie Filologii Germańskiej  zatwierdziła Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w grudniu 2012 r. Z założenia działalność jednostki ma charakter interdyscyplinarny, ponaduczelniany  i międzynarodowy.

Badania Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza ukierunkowane są w pierwszej kolejności na interdyscyplinarną refleksję nad narracjami pamięci o /z polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego, a w szczególności regionu Pomorza wraz z jego centrami kulturowymi, a także w odniesieniu do historycznych Prus Wschodnich i Śląska. Realizowane są także badania porównawcze w odniesieniu do innych pograniczy europejskich.

Tekst kultury (literacki/autobiograficzny/historiograficzny/sztuka wizualna) rozumiany jest w tym kontekście jako manifestacja funkcjonujących narracji pamięci, szczególnie dotyczących przeszłości a także przestrzeń destrukcji i modyfikacji istniejących oraz konstruowania nowych. Z jednej strony usytuowany jest na przecięciu pamięci i historii, styku doświadczenia indywidualnego i zbiorowego, z drugiej zaś stanowi medium pamięci zbiorowej i indywidualnej a zarazem przestrzeń dialogu różnych narracji o przeszłości, reprezentujących różne „wspólnoty pamięci”.

Kontakt:  narracjepogranicza@ug.edu.pl